Støvringgaard Kloster, der er organiseret som en erhvervsdrivende fond under tilsyn af Civilstyrelsen, ledes af en bestyrelse bestående af:

  • Formand: Anders Buhl-Christensen
  • Bestyrelsesmedlem: Biskop Henrik Wigh-Poulsen
  • Bestyrelsesmedlem: Anker Boje (Randers Kommune)
  • Bestyrelsesmedlem: Kontorchef Adam Schacke

Klosterforvalteren agerer som sekretær for bestyrelsen.

Ift. den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a. er årsrapporter offentlige og kan ses i CVR Registret her:
https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/52928028

Herunder gengives fundatsen for klostret:

Præambel

Ved testamente oprettet d. 23. november 1735 bestemte gehejmeråd-inde Christine Harboe, f. baronesse
Fuiren, at den hende tilhørende gård, Støvringgaard, skulle tilfalde et jomfrukloster, og d. 12. marts 1745
oprettede Kong Christian den Sjette på grundlag af testamentet en fundats for Klosteret.
Ifølge fundatsen skulle en priorinde og tolv jomfruer, hvis forældre tilhørte de fem første rangklasser, som
havde dansk indfødsret og tilhørte den evangelisk-lutherske religion, kunne få frit ophold og underhold
m.v. på Klosteret. Endvidere tilkom der de pågældende hævning. I årene fra 1796 til 1967, hvor ydelse af
hævning ophæves for fremtiden, er bestemmelserne om hævning ændret gentagne gange. Ændringerne
gik navnlig ud på, at hævning ikke længere skulle være forbeholdt de damer, der havde bolig i klosteret,
men også kunne oppebæres af et skiftende antal indskrevne damer. Ved kongelig resolution af 29.
november 1866 (Justitsministeriets brev af 8. december 1866) blev antallet af lejligheder reduceret fra 13
til 12. I forbindelse med modernisering i 1959 blev det ved kongelig resolution af 21. august 1959
(Justitsministeriets brev af 3. september 1959) godkendt, at antallet af lejligheder reduceres til 11.
Ved tillæg til fundatsen, stadfæstet henholdsvis 30. oktober 1967 og 28. april 1968 er det for fremtiden
blandt andet godkendt
– at der afkræves priorinden og damerne en af direktionen fastsat betaling for opholdet
– at der betales indskud ved indflytning på Klosteret.
– at enker, hvis forældre eller mænd har gjort tjeneste i en af de fem første rangklasser, og som opfylder de
øvrige optagelsesbetingelser, kan optages på klosteret, når ingen dertil berettiget ugift dame søger
optagelse.
I erkendelse af, at en række af bestemmelserne i fundatsen af 12. marts 1745 ikke længere var
tidssvarende, men tillige ud fra ønsket om at sikre, at klosteret kunne videreføres på en måde, der i det
omfang, hvori det er foreneligt med de nuværende samfundsforhold var i stifterens ånd, vedtog
direktionen d. 14. september 1978 en ny fundats til afløsning af fundatsen af 1745. Denne fundats blev
stadfæstet af Dronningen d. 25. oktober 1978.
Da fundatsen ikke fuldt ud opfyldte de i lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde fastsatte
regler, lod bestyrelsen udarbejde en ny fundats, der blev stadfæstet ved Civilstyrelsens skrivelse af 20.
oktober 2004.
Bl.a. på baggrund af de ved strukturreformen med virkning fra 1. januar 2007 gennemførte ændringer af de
i bestyrelsen repræsenterede myndigheder fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at lade udarbejde en ny
fundats, der blev stadfæstet af Civilstyrelsen i skrivelse af 25. juli 2007.
På baggrund af de ved virkning af 1. april 2019 gennemførte ændringer af de i bestyrelsen repræsenterede
myndigheder (Statsforvaltningens nedlæggelse) fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at lade udarbejde
en ny § 7, stk. 1, vedr. bestyrelsens sammensætning. Hertil kommer en række ændringer som konsekvens
af ny lovgivning mv.

1. Navn, hjemsted og formål

§ 1.
Fondens navn er “Støvringgaard Kloster”. Fondens hjemsted er Randers Kommune. Klosteret er stiftet af
gehejmerådinde Christine Harboe, f. baronesse Fuiren.

§ 2.
Fonden har til formål at drive og vedligeholde et kulturhistorisk bygningskompleks samt yde bolig til
personer, der opfylder de nedenfor i § 11 angivne betingelser. Til dette formål anvendes klosterbygningen,
Støvringgaardvej 71, 8900 Randers. Klosteret kan endvidere til dette formål med fondsmyndighedernes
samtykke, enten alene eller i samarbejde med andre institutioner, foreninger eller eventuelt kommuner,
erhverve beboelsesejendomme eller dele af sådanne andetsteds.
Stk.2. Klosteret bestyrer de til Klosteret tilknyttede legater.

2. Kapital

§ 3.
Klosterets kapital består ved denne fundats stadfæstelse af de i vedhæftede fortegnelse nævnte faste
ejendomme og værdipapirer. Kapitalen må ikke formindskes uden fondsmyndighedens samtykke.
Grundkapitalen, som er anbragt i de nævnte aktiver, er på 300.000 kr.

§ 4.
Klosterets kapital skal anbringes forsvarligt.

§ 5.
Klosterets værdipapirer opbevares forsvarligt.

§ 6.
Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære
dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil
kunne eksistere.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 vil være at tinglyse på de Klosteret tilhørende faste ejendomme.

3. Ledelse

§ 7.
Klosterets bestyrelsen består af 3-4 medlemmer. Bestyrelsen består af biskoppen over Århus Stift, eller en
af biskoppen over Århus Stift udpeget provst, samt et af byrådet i Randers Kommune udpeget medlem af
kommunalbestyrelsen. Bestyrelsens faste medlemmer skal udpege et tredje medlem, som udpeges
enstemmigt for en periode på fire år. Derudover kan bestyrelsen i enstemmighed beslutte at supplere sig
med et fjerde medlem, der har særlig viden og erfaring inden for fondens formål. Udpegningen skal ske for
en periode på fire år.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen er klosterets fondsmyndighed.
Stk. 3. Såfremt klosterets økonomi tillader det, vil der kunne tillægges bestyrelsens medlemmer et mindre
vederlag for hvervet.

§ 8.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Klosteret og træffer bestemmelse om alle spørgsmål, der ikke
henhører under den daglige drift. Ud over de opgaver, som i henhold til bestemmelserne i denne fundats
direkte er henlagt til bestyrelsen, påhviler det i særdeleshed bestyrelsen
– at påse, at alle bestemmelserne i denne fundats overholdes.
– at påse, at klosteret forvaltes hensigtsmæssigt, således at dets formue så vidt muligt bevares og søges
forbedret og øget.
– at lade klosterets årsregnskab revidere og indsende det reviderede regnskab med dens eventuelle
bemærkninger til fondsmyndigheden.

4. Administration

§ 9.
Klosterets daglige drift varetages af en klosterforvalter, der ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Klosterforvalterens forpligtelser fastlægges i en ansættelseskontrakt.

§ 10.
Klosterforvalteren varetager Klosterets interesser indadtil og udadtil. Han skal herved rette sig efter de
forskrifter, som gives af bestyrelsen, som kan udfærdige en instruks for stillingen. I
særdeleshed påhviler det ham:
– at drage omsorg for beboerne.
– at føre tilsyn med bygningerne, bortforpagtede ejendomme og inventar.
– at føre tilsyn med personalet.
– at bestyre Klosterets aktiver, at modtage dets indtægter og betale de Klosteret påhvilende udgifter.
– inden udgangen af hvert års april måned i overensstemmelse med de for regnskabsførelsen givne
retningslinjer at aflægge regnskab til bestyrelsen over Klosterets indtægter og udgifter i det foregående
regnskabsår samt status.
– at virke som sekretær ved bestyrelsens møder.

5. Beboerne

§ 11.
Som beboere i klosteret kan optages kvinder og mænd – enlige eller ægtepar, der er fyldt 55 år, har dansk
indfødsret og tilhører Den Danske Folkekirke. Den sidstnævnte betingelse kan bestyrelsen dog fravige for så
vidt angår ansøgere, der tilhører andre anerkendte trossamfund.
Stk. 2. Det er en betingelse for optagelse i Klosteret, at vedkommende ikke behøver personlig hjælp i sin
daglige tilværelse. Bestyrelsen afgør, hvem der kan optages i Klosteret, og skal herved have for øje, at der
kun optages personer, som er egnede til at deltage i et naturligt fællesskab med de øvrige beboere.

§ 12.
Beboerne får rådighed over en umøbleret lejlighed med varme og elektricitet. Ved optagelse i Klosteret
oprettes kontrakt mellem bestyrelsen og beboeren.

§ 13.
Til delvis dækning af de med Klosterets drift forbundne udgifter betaler beboerne et månedligt bidrag, hvis
størrelse fastsættes af bestyrelsen. Bidraget kan til enhver tid ændres, hvis forholdene gør det påkrævet.
Stk. 2. Ved optagelse i Klosteret betales et indskud svarende til 3 måneders husleje. Det betalte indskud kan
ikke kræves tilbagebetalt.

§ 14.
Bestyrelsen udarbejder et ordens- og husreglement, som beboerne er pligtige at følge.

6. Regnskab og revision

§ 15.
Klosterets regnskabsår er kalenderåret.

§ 16.
Årsregnskabet skal indeholde driftsregnskab og status for såvel Klosteret som for hvert af de til Klosteret
hørende legater.

§ 17.
Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

§ 18.
Overskuddet anvendes i sin helhed til formål, jf. § 2, således at der etableres kapitalreserver med henblik
på hovedistandsættelser, moderniseringer, erhvervelser og lignende.

7. Diverse

§ 19.
Klosteret vedstår de forpligtigelser, det har påtaget sig i de aftaler, der er indgået om fraflytning med de
damer, som indtil 1981 havde ophold på Klosteret i henhold til fundatsen af 12. marts 1745

§ 20.
Bestyrelsen kan indgå aftale med menighedsrådet i Støvring Sogn om brug af Klosterets kirkesal. I øvrigt
træffer bestyrelsen bestemmelse om kirkesalens brug.

8. Ændringer

§ 21.
Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer i fundatsen, skal dette
kunne ske med fondsmyndighedens samtykke.

§ 22.
Nærværende fundats træder i stedet for fundats stadfæstet ved Civilstyrelsens skrivelse af 25. juli 2007.
Den træder i kraft på datoen for Erhvervsstyrelsens godkendelse.

Maj 2020